สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

Office of Strategy Management, Office of University

เข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย


ประวัติความเป็นมา

                สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย


อำนาจหน้าที่

               สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการยุทธศาสตร์กับการจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุตามเป้าหมาย และงานหรือภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1