โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary Building

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

เข้าสู่เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายให้อาคารหลังนี้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่ พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจนานัปการ
ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อประเทศชาติต่อ พสกนิกรชาวไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อพุทธศักราช 2508 เป็นต้นมา จวบจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนามาถึงปัจจุบัน
และประการสำคัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสงค์ให้อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของ
การแสดงความจงรักภักดีของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความมั่นคงสืบไป

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1