ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

PODD Centre , CMU

ผ่อดีดีกลาง พันธมิตร อปท. ผู้นำดิจิทัลเฝ้าระวังของชุมชน

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ เลิศรัก ศรีกิจการ

ผู้อำนวยการ