คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Master of Science Program in Industrial Management (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

Master of Engineering Program in Energy Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Master of Engineering Program in Electrical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Master of Engineering Program in Computer Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Master of Engineering Program in Environmental Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

Doctor of Philosophy Program in Data Science (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

Doctor of Philosophy Program in Energy Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering (หลักสูตรปรับปรุง 2565)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Doctor of Engineering Program in Environmental Engineering (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้