สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Multidisciplinary Research Institute (MDRI)

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ มุ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

          สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่วิจัย ประสานความร่วมมือต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ตลอดจนนำผลงานวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน คือ สำนักงานสถาบันฯ และศูนย์วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การให้คำปรึกษางานวิจัยเชิงบูรณาการ การให้คำปรึกษา ประสาน ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การขอลิขสิทธ์/สิทธิบัตร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคสังคม การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนการบริการวิเคราะห์/การบริการอุปกรณ์วิจัย


วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ มุ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการในรูปแบบ แพลตฟอร์ม และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
  2. สร้างนักวิจัยด้านพหุศาสตร์เพื่อตอบสนองภารกิจด้านสหวิทยาการ
  3. สร้างผลงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม

  • M = Morality ยึดหลักคุณธรรม
  • D = Driving for Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
  • R = Resilience ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว
  • I = Integration บูรณาการเพื่อสังคม

วัฒนธรรมองค์กร
คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์วิจัย ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม


ประวัติการก่อตั้ง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมมีชื่อเรียกว่า โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่ประชุมคณบดีเห็นชอบให้มีโครงการจัดตั้งฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2528 มีคณะผู้ดำเนินงานประกอบด้วย ผู้แทนคณะหลักในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะละ 1 คน และมีคณะกรรมการประจำโครงการประกอบด้วย อธิการบดี (ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี) ในขณะนั้นเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากคณะหลักคณะละ 1 คน และคณะผู้ดำเนินงานร่วมเป็นกรรมการ โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ (ชื่อในขณะนั้น) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในส่วนของสำนักงานอธิการบดี และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2530 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 ออกประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 189 โดยมี รศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง (ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น) เป็นผู้อำนวยการคนแรก และในเดือนตุลาคม 2536 ได้ย้ายสำนักงานมา ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา หลังที่ 4 เป็นอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ 904 ตารางเมตร ต่อมา พ.ศ. 2551 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนชื่อจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for Science and Technology Research and Development) เป็น "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (Science and Technology Research Institute) โดยมีสถานะเป็นส่วนงานวิชาการ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1