คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
หัวหน้าสำนักวิชา
053943536 ต่อ 116
kwanfa.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ นำเจริญ
รองศาสตราจารย์
053943228-9
narin.num@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-2703#105
nantasit.k@cmu.ac.th
อาจารย์ อัคริมา นันทนาสิทธิ์
อาจารย์
053942706 ต่อ 216
acarima.n@cmu.ac.th
อาจารย์ นฤมล ธรรมพฤกษา
อาจารย์
942706
narumol.thammapruksa@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942703
pimonpan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา พานิชล้อเจริญ
อาจารย์
053-942706
vithaya.pan@cmu.ac.th
อาจารย์ อุกฤษณ์ สงวนให้
อาจารย์
053-942706 ต่อ222
ukrit.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ปริญญ์ กฤษสุนทร
อาจารย์
-
parin.krit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทพฤทธิ์ มณีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942703
teparit.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ อิงไธสง
อาจารย์
053-942706 ต่อ 112
piyapong.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ธิติ เกตุทัต
อาจารย์
059-942703
thiti.ketudat@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อภิภู กิติกำธร
อาจารย์
053942703
abhibhu.k@cmu.ac.th
อาจารย์ วิทวัส ขัติรัตน์
อาจารย์
053-942706 ต่อ197
witavas.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิวพร สุกฤตานนท์
อาจารย์
053-942706ต่อ 222
siwaporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942706
pisit.sr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942703
supparerk.pothi@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943536 ต่อ 116
kwanfa.s@cmu.ac.th
อาจารย์ สุลิตา ทิพยศ
อาจารย์
053942706 ต่อ 197
sulita.d@cmu.ac.th
อาจารย์ วีรภัทร บุญมา
อาจารย์
053-942706
weerabhat.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รัฐพล พรหมมาศ
อาจารย์
053942703
rattaphol.p@cmu.ac.th
อาจารย์ จันทรวรรณ ตระกุลผิว
อาจารย์
053942703
jantarawan.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรเวทย์ รักชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942703
jirawate.rugchat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ อินทจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943228-9
laddawan.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิชา ตรีโรจนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
alicha.treer@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันทา แย้มทัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sunanta.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-2703-4
sasikarn.l@cmu.ac.th