คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ นำเจริญ
รองคณบดี
053943228-9
narin.num@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิวพร สุกฤตานนท์
รองคณบดี
053-942706ต่อ 222
siwaporn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิทยา พานิชล้อเจริญ
รองคณบดี
053-942706
vithaya.pan@cmu.ac.th