นักศึกษาฟิสิกส์ฯ คณะวิทย์ มช. พัฒนาเพอรอฟสไกต์พลังเกลือแกง ผลงานได้รับคัดเลือกขึ้นปกวารสารวิชาการ ACS Applied Energy Materials

3 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

             นักศึกษาฟิสิกส์ฯ คณะวิทย์ ม.เชียงใหม่ พัฒนาเพอรอฟสไกต์พลังเกลือแกง เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ใน Carbon electrode-based Perovskite Solar cells ผลงานได้รับคัดเลือกขึ้นปกวารสารวิชาการ ACS Applied Energy Materials

              นายวงศธร มุสิกปาน นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จากห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ (SCRL) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ และ อ.ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในหัวข้อ “NaCl-Induced PbI2 Passivation Enhancement on Cs0.17FA0.83Pb(I0.83Br0.17)3 Thin Films for Perovskite Solar Cells” เพื่อศึกษาและพัฒนาฟิล์มดูดกลืนแสงชนิดเพอรอฟสไกต์ที่มี Cesium/Formamidinium เป็นองค์ประกอบหลัก โดยการเจือโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน Carbon electrode-based Perovskite Solar cells

ในงานวิจัยพบว่า การเจือโซเดียมคลอไรด์ลงในสารประกอบเพอรอฟสไกต์ สามารถปรับปรุงโครงสร้างผลึกของ PbI2 ที่จะเกิดขึ้นบนชั้นฟิล์ม ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ Passivation Effect ดีขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้นตามลำดับ

งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการคัดเลือกให้เผยขึ้นปกวารสาร ACS Applied Energy Materials, Vol. 7, Iss. 8 Published: April 22, 2024
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทความวิจัยได้ที่ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.3c02369 

แกลลอรี่