คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รองคณบดี
053-942910
sakchai.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
รองคณบดี
053942910
darunee.pais@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910 ต่อ 323
atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910 ต่อ 326
nawaporn.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษณ์พชร โสมณวัตร
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910 ต่อ 305
kitpatchara.s@cmu.ac.th