คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์ : นิติศาสตร์เพื่อความยุติธรรมในสังคม
อัตลักษณ์ : วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นคณะลำดับที่ ๒๐ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกสำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับพื้นฐานวิชาโทและเลือกสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้

พ.ศ.๒๕๔๙ สถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยยังคงใช้อาคาร ๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้ง คณะนิติศาสตร์

พ.ศ.๒๕๕๕ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ โดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และคณะนิติศาสตร์ได้ย้ายสำนักงาน มาเมื่อ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเริ่มการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนและบริหารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘


ข่าวและผลงานเด่น

End of content