ติดตั้งระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก ชั้น 6 อาคาร 2 (อาคาร 12 ชั้น)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเทคนิคการแพทย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/10/2564 14:33:07 น.
File