ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพจัดหา น้ำต้นทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/1/2564 15:05:32 น.