ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไก่สด จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/9/2562 16:13:47 น.