ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเฉพาะด้านระดับ Workstation (ครุภัณฑ์วิจัย) สำหรับการประมวลผลรูปภาพ และปฏิบัติการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะด้านรีโมทเซนซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/9/2562 16:42:35 น.