ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะการสื่อสารมวลชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/5/2563 18:30:19 น.