ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการที่ 149. ค่าจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/9/2562 13:46:29 น.