วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์
          วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) ได้ขยายพันธกิจทางการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล พันธกิจใหม่นี้ตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในส่วนคลัสเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา TransNational Education ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่เป็นผู้นำในด้านของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และอื่น ๆ
          ICDI เปิดสอน 3 หลักสูตรนานาชาติสุดล้ำในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการและความท้าทายของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
  1. Digital Business of 4.0: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
  2. Digital Startups and Financial Technology: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
  3. Digital Policy Maker: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินข่าวและผลงานเด่น

End of content