คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2513 โดยเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นอันดับแรก ภายในคณะประกอบด้วย 7 ภาควิชา ที่ทำหน้าที่หลักในการบ่มเพาะบัณฑิต ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รวมถึงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ “ยึดมั่นความเป็นเลิศทางวิศวกรรม: Foster Engineering Excellence” อันหมายถึงความเป็นเลิศด้านวิชาชีพทางวิศวกรรม ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ภายใต้พันธกิจที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่
  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิชาชีพชั้นสูงที่มั่งเน้นมาตรฐาน รวมถึงคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญ พร้อมคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
  2. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการ โดยมั่งเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการ และสหวิทยาการ สามารถนำประโยชน์ไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ รวมถึงสากล 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน อย่างแท้จริง อีกทั้งเน้นการนำความเชี่ยวชาญ ตลอดจนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ตามความต้องการของชุมชน พร้อม

ค่านิยมอันเป็นที่ยึดมั่นขององค์กร คือ Engaging Integrating Engineering: มุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี ด้วยสิ่งที่ ถูกหล่อหลอมนี้ ทำให้เกิดความผูกพันอันเหนียวแน่นซึ่งกันและกัน แม้บัณฑิตที่จบการศึกษา แปรสภาพเป็น “นายช่าง” และ “นักศึกษาเก่า” ออกไปร่วมพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาแก่สังคมแล้ว ยังมีความตระหนักถึงสถานศึกษาเดิมที่ซึ่งส่วนสร้างเสริมตนให้เป็นนายช่างผู้มีศักยภาพ ที่เห็นได้ชัด ณ ปัจจุบัน คือ โครงการ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (New Campus)” เพื่อร่วมกันพัฒนา ขีดสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้งด้านกายภาพ วิชาการ และด้านวิชาชีพ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 10 ปี ซึ่งตอบสนองแก่พันธกิจทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษารุ่นหลัง ผู้เป็นว่าที่ทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต่อสังคม 

ข่าวและผลงานเด่น

End of content