คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์
ปี 2508 : ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจเป็น 1 ใน 5 ภาค วิชาของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์

ปี 2535 : ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2535 ประกอบด้วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และสำนักงานเลขานุการ

ปี 2547 : มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปี 2551 : มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แบ่งหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจเป็น 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

ปี 2553 : มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานคณะ โดยประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลัง และพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553)

ปี 2562 : มีการปรับเปลี่ยนภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็น “ภาควิชาเงิน” และภาควิชาการจัดการ เป็น “ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ” (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562) และสำนักงานคณะ มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งงาน เดิมมี 5 งาน ปรับเปลี่ยนเป็น 6 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินการคลังและพัสดุ งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งานบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนอื่น (ฉนับที่ 2) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562)

ข่าวและผลงานเด่น

End of content