CMU Electric Shuttle Car Grand Opening

6 January 2021

Smart Campus Management Center : SCMC

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีเปิดใช้รถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ (CMU Electric Shuttle Car) อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์กลางขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย
ระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน ให้บริการด้วยยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดเป็นหลัก ให้บริการครอบคลุมการสัญจรทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 22.00 น. ตลอดทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ การดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการสะสมมากกว่า 5,700,000 คน รวมระยะทางที่ให้บริการมากกว่า 5.8 ล้านกิโลเมตร มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,650 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ จำนวน 40 คัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อาทิ ปรับรูปแบบเป็นตัวถังจากเดิมที่เป็นแบบเปิดโล่ง ให้เป็นแบบปิด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เพิ่มจำนวนที่นั่งจากเดิม 13 ที่นั่ง ให้เป็น 16 ที่นั่ง โดยที่ขนาดและมิติของรถยังเหมาะสมกับการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนระบบแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออนฟอสเฟต ที่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น การติดตามตำแหน่งรถและแสดงผลบน CMU Mobile Application แบบ Realtime การนับจำนวนผู้โดยสารด้วยวิธี Image Processing ร่วมกับ AI ระบบกล้องวงจรปิดจอภาพสำหรับการแสดงข้อมูลการให้บริการและสื่อประชาสัมพันธ์ การเก็บข้อมูลต่างๆ ของตัวรถ เพื่อนำมาประมวลผล เพื่อนำไปวางแผนการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Gallery