ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศเผยแพร่แผน ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว ประเภทสิ้นเปลืองแม่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียด 12 รายการ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/9/2562 15:25:21 น.