ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/6/2564 15:51:14 น.
File