ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/2/2563 14:24:05 น.