คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2564 13:17:03 น.