ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 137 ค่าจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2562 15:34:47 น.
File