(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบแช่เยือกแข็งแบบเร็ว (IQF) และระบบการแปรรูปอาหารทอดสุญญากาศ (Vacuum Fry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/4/2564 18:08:23 น.