ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้องานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/4/2564 16:35:04 น.