คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาชีววิทยา (อาคารชีววิทยา 1 อาคารชีววิทยา 2 อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ อาคารต่อเติมชีววิทยา 1 หอพรรณไม้ อาคารเลี้ยงทดลอง อาคารตัวอย่างพืชสด) จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/6/2564 14:39:24 น.