คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ARCH CMU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย และอาจารย์เลี่ยม ธีรัทธานนท์ เดิมเป็นภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2543 และได้ย้ายมายังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บริเวณเชิงดอยสุเทพ ติดกับวัดฝายหินตั้งแต่ พ.ศ. 2544 มาจนปัจจุบัน

หลังจากเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตใน พ.ศ.2538 โดยมีบัณฑิตรุ่นแรกจำนวน 38 คน ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร เป็นหลักสูตรไทย 4 หลักสูตรและนานาชาติ 3 หลักสูตร โดยมีทั้งสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม และมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมและหลักสูตรผังเมืองในอนาคต 

จากวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว คณะฯ ได้วางยุทธศาสตร์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจไปพร้อมกัน โดยวางยุทธศาสตร์เชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมียุทธศาสตร์เชิงพันธกิจสามด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในพันธกิจการเรียนการสอน คณะมุ่งพัฒนาและต่อยอดสร้างสรรค์องค์ความรู้ล้านนาสู่นวัตกรรมที่สร้างความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์ และมีแนวคิดก้าวไกลเท่าทัน สามารถปรับตัวสู่สังคมพลเมืองโลกได้ ในพันธกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม คณะมีแนวคิดบูรณาการองค์รวม ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ผ่านศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทั้งสามศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเน้นวิจัย บริการวิชาการ และอนุรักษ์ที่เกี่ยวเนื่องกับฐานนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ส่วนศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรมมุ่งเน้นงานบริการวิชาชีพ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาที่มุ่งสร้างสม ถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้ล้านนาให้เป็นระบบ ทั้งสามศูนย์ทำงานสอดประสานกันเพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะครบรอบ 25 ปี นับเป็นหมุดหมายที่เด่นชัด เป็นสถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมที่ติดอันดับ University rankings เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 14 ของอาเซียน และอันดับที่ 182 ของเอเชีย คณะมุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อเนื่องและก้าวไกลทั้งในระดับชาติและนานาชาติในอนาคต โดยพัฒนาทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรไปพร้อมกัน

ข่าวและผลงานเด่น

End of content