บุคลากร


ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนักศึกษาที่เข้ามาและจบการศึกษาออกไปปีละ มากกว่า 7,000 คน ยังมีบุคลากรจำนวนมากกว่า 14,000 คน ประกอบด้วย สายวิชาการ 2,274 คน และสายสนับสนุน 11,810 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) กระจายสังกัดในหน่วยงานประกอบด้วยส่วนงานวิชาการ (21 คณะ 3 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย 3 สถาบันวิจัย 9 ส่วนงานวิชาการภายใน) ส่วนงานอื่นๆ (6 สำนัก) และ 3 สำนักงาน(สำนักงานตรวจสอบภายใน, สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานมหาวิทยาลัย) บุคลากรแห่งมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ พร้อมตอบแทนสังคมภายใต้อุดมการณ์ มช.รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

เส้นทางลัดสำหรับบริการที่น่าสนใจ

CMU Account

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย อาทิ e-mail, Wi-Fi, CMU SIS, CMU Online โดยผู้ใช้จะเป็นผู้กำหนด CMU Account (xxxxxxx@cmu.ac.th) และรหัสผ่านด้วยตนเอง 

CMU e-Learning (KC-Moodle)

บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ CMU e-Learning KC-Moodle ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบมากกว่า 2,100 กระบวนวิชา และจำนวนสื่อออนไลน์มากกว่า 200 บทเรียน ภายใต้ชื่อ CMU e-Learning KC-Moodle ที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างสมบูรณ์เช่น ระบบติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการอบรมวิธีการใช้งานระบบ ปีละ 2 ครั้ง ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการอบรมการใช้งานระบบนอกสถานที่ตามความต้องการ อีกทั้งยังมีบริการให้คำ ปรึกษาแก่คณาจารย์ที่ต้องการเปิดกระบวนวิชา รวมถึงบริการให้คำ ปรึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่พบปัญหาการใช้ระบบ ภายในระบบมีบทเรียนฟรีออนไลน์มากกว่า 100 บทเรียน โดยแบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล (@cmu.ac.th) เพื่อนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมายผ่านปฏิทิน และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล (@cmu.ac.th) เพื่อนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมายผ่านปฏิทิน และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล (@cmu.ac.th) เพื่อนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการทำงานร่วมกันในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมายผ่านปฏิทิน และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ CMU MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2549 กระทั่งปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่ 12 ประกอบด้วย 12 ระบบงานหลัก และ 34 ระบบงานย่อยสำหรับบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุงานคลากร (CMU HR) ด้านการประเมินภาระงาน ด้านงานหลักสูตรและกระบวนวิชา (CMU TQF) ด้านงานวิจัย (CMU Research) ด้านผลงานทางวิชาการ (CMU Publication) ด้านงานอาคารสถานที่ (CMU Building) ด้านงานกิจการนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (CMU SD) ด้านแผนและงบประมาณ (CMU e-Planning) ด้านแผนพัฒนาการศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติงาน (CMU PA) ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ด้านงานยานพาหนะ (CMU Vehicle) ด้านรายได้จากทรัพย์สินส่วนกลาง ด้านสาธารณูปโภค ด้านทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นต้น รองรับการใช้งานของบุคลากรกว่า 11,500 คนและ นักศึกษากว่า 34,000 คน ในแต่ละปีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจทั้งในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

CMU MOOC

CMU MOOC (Massive Open Online Course) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Computer Lab @ITSC (50 pc) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม 

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ Office 365 , Photoshop , Illustrator และหัวข้ออื่นตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-943827 

ITSC Meeting Room

ให้บริการห้องประชุมสัมมนา ที่รองรับได้ตั้งแต่ 50-300 คน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

ITSC Smart Class Room

ITSC Smart class Room บริการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการสอนในลักษณะการบูรณาการ ICT และสื่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่น ๆ ได้ 1. บริการผลิตสื่อในรูปแบบ Streaming Media บริการผลิตสื่อรูปแบบ Video streaming พร้อมกับสื่อนำเสนอเช่น Power Point หรือภาพประกอบ ซึ่งผลิตขึ้นในห้องCMU Smart Classroom โดยคณะ/คณาจารย์สามารถขอรับบริการผลิตสื่อ และชมรูปแบบตัวอย่างสื่อที่ผลิตขึ้นได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โหวตเพื่อการศึกษา บริการอุปกรณ์การโหวตทางอิเล็กทรอนิกส์(Clicker) ทั้งในและนอกสถานที่ สามารถตั้งคำถามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนโดยการตอบคำถามหรือการโหวต สำหรับคณะ/คณาจารย์ที่ต้องการใช้งาน 3. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT และสื่อใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์053-943868 

Jumbo Net

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีจุดบริการกว่า 2,700 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 SSID ตามคลื่นความถี่ คือ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz โดยผู้ที่มีบัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) สามารถใช้ บริการเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์การเชื่อมต่อการใช้งานที่หลากหลาย โดยลงทะเบียนใช้งานเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นอุปกรณ์จะจดจำ เพื่อใช้งานสูงสุดได้ 5 อุปกรณ์ https://jumbo.cmu.ac.th/ 

Main Auditorium

คณะรัฐศาสร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดให้บริการเช่าห้องประชุมใหญ่ สำหรับการจัดอบรม สัมมนา
โดยสามารถรองรับได้จำนวนกว่า 320 คนOne Stop Service

One Stop Service ให้คำแนะนำในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งการบริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone, Notebook, Tablet เข้ากับเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่ 1. ห้อง One stop Services ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทร 053-943827 e-mail : onestop@cmu.ac.th 2. อาคารราชนครินทร์ ชั้น M คณะแพทยศาสตร์ 

Planning Online Application

ระบบให้บริการออนไลน์กองแผนงาน ประกอบด้วย ระบบจองห้องประชุม ระบบประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองของหน่วยงาน(PA) ระบบบริหารจัดการรหัสงบประมาณ ระบบกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เงินแผ่นดิน

POLITICS 101

PODCAST: Political lectures and seminars 

ชวนฟัง Podcast กันเพลินๆแบบมีสาระของ "POLITICS 101"  รายการวิทยุออนไลน์ที่มีเรื่องราวความรู้ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมศาสตร์ ปรัชญา และอีกมากมาย
คลิกที่นี่ 

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพสำหรับทันตแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ 053-944428 , 053-944429 

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมพิเศษให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยทันตแพทย์ประจำการหลากหลายสาขา
เปิดให้บริการ จ.-ส.
เวลา 08.30-20.00 น.
อา. เวลา 08.30-16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 081-8850101 , 081-8850110


โครงการบ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

"พร้อมรับฟัง อยู่เคียงข้าง อย่างเข้าใจ" บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ณ ภาควิชาจิตวิทยา อาคาร HB 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น. สอบถาม โทร.083-5856064 

งานอาคารสถานที่

บริการให้ยืมโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานพิธี

โทรศัพท์ : 053 943192 - 3

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

1. บริการจัดหาเอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มที่ไม่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากห้องสมุดเครือข่ายในต่างประเทศทั่วโลกที่ใช้แพลตฟอร์มการสืบค้นจากบริษัท OCLC ส่งคำขอเอกสารได้ที่ระบบสืบค้น Single Search: WorldCat ที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด โดยสำนักหอสมุดจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน โดยมีเงื่อนไขการให้บริการ คือ
1) ให้บริการเฉพาะเอกสารประเภท Article/Chapter ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฟรีไม่จำกัดจำนวน
2) สามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดที่มีความร่วมมือในประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ไม่ครอบคลุมการยืมหนังสือประเภท Print Book/e-Book จากห้องสมุดในต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่าย)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ cmuworldshare@gmail.com

2. บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หรือ Interlibrary Loan (ILL)

      เป็นบริการสำหรับกรณีที่ไม่มีหนังสือ วารสาร ที่ต้องการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประสงค์ให้ห้องสมุดดำเนินการยืมหรือสำเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่นในประเทศไทย โดยมีการจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือสมาชิกสามารถเดินทางไปยืม-คืนด้วยตนเองจากห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือได้ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ได้แก่ หนังสือ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความในวารสารหรือในหนังสือ โดยผู้ใช้ต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน ติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

บริการสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุด สำนักหอสมุดได้เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุด โดยจัดแบ่งประเภท ดังนี้ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 

โรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมและให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยให้บริการทางทันตกรรมขั้นปฐมภูมิ และเป็นหน่วยงานรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือตอนบนในการให้บริการทางทันตกรรมขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ให้การรักษา แบ่งเป็น 2 งาน คือ งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม และงานบริการผู้ป่วย

เปิดให้บริการ จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 053-944431

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ เป็นองค์กรกำกับของมหาวิทยาลัย อยู่ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 สถานบริการสุขภาพสัตว์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานโดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งตนเองได้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่นและหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีระเบียบสถานบริการสุขภาพสัตว์รองรับ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


ติดต่อเรา

เวบไซด์: https://sahcmu.vet.cmu.ac.th/ 

โทรศัพท์: 0-5394 8031 , 0-5394 8112 

อิเมล์: sah.fvm.cmu@gmail.com

ฉุกเฉิน: 20.00 -08.00 น.

(จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด)

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ เป็นองค์กรกำกับของมหาวิทยาลัย อยู่ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 สถานบริการสุขภาพสัตว์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานโดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งตนเองได้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่นและหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีระเบียบสถานบริการสุขภาพสัตว์รองรับ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


ติดต่อเรา

เวบไซด์: https://sahcmu.vet.cmu.ac.th/ 

โทรศัพท์: 0-5394 8031 , 0-5394 8112 

อิเมล์: sah.fvm.cmu@gmail.com

ฉุกเฉิน: 20.00 -08.00 น.

(จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด)

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ เป็นองค์กรกำกับของมหาวิทยาลัย อยู่ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 สถานบริการสุขภาพสัตว์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานโดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งตนเองได้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่นและหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีระเบียบสถานบริการสุขภาพสัตว์รองรับ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


ติดต่อเรา

เวบไซด์: https://sahcmu.vet.cmu.ac.th/ 

โทรศัพท์: 0-5394 8031 , 0-5394 8112 

อิเมล์: sah.fvm.cmu@gmail.com

ฉุกเฉิน: 20.00 -08.00 น.

(จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด)

ลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ (บัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย) : 053941494

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายแก่สังคม


เป้าหมาย

บริการวิชาการทางกฎหมายโดยการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือทางกฎหมาย


โครงการสร้างการดำเนินงาน

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย แบ่งเป็น 4 ศูนย์ย่อย ตามภาระกิจต่างๆ ได้แก่

  1. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  2. ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
  3. ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
  4. ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร / โทรสาร 053-942920
http://www.law.cmu.ac.th/lasc/

หน่วยประปาซ่อมบำรุง

ซ่อม แก้ไข ท่อน้ำประปาแตก ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ : 053 943187

หน่วยผลิตน้ำประปา

ผลิต และจ่ายน้ำประปา ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ : 053 943169

หน่วยไฟฟ้า

ซ่อม แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ ตลอด 24 ชั่วโมง  

โทรศัพท์ : 053 943172 , 053 940000

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ติดต่อด้วยตัวเอง หรือ โทร 0 5394 2622