นักศึกษาเก่า


ตลอดระยะเวลา 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม มากกว่า 180,000 คน เบ้าหลอมแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้คือที่บ่มเพาะทางปัญญาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคุณประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสังคมประเทศชาติ สร้างผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังได้กลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถและศักยภาพ อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไปไม่หยุดยั้ง

เส้นทางลัดสำหรับบริการที่น่าสนใจ

CMU e-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน โดยการแปลงผันวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี 2556 สำนักหอสมุด ได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ Smart Device โดบสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น CMU e-Theses บนอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

Political Science and Public Administration Journal

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและ แนวคิดทางการเมือง และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันกับผู้อ่าน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ทางวิชาการอีกด้านหนึ่งของ สถาบันการศึกษา 
คลิกที่นี่

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพสำหรับทันตแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ 053-944428 , 053-944429 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกทันตกรรมพิเศษให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยทันตแพทย์ประจำการหลากหลายสาขา
เปิดให้บริการ จ.-ส.
เวลา 08.30-20.00 น.
อา. เวลา 08.30-16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 081-8850101 , 081-8850110


โครงการบ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

"พร้อมรับฟัง อยู่เคียงข้าง อย่างเข้าใจ" บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ณ ภาควิชาจิตวิทยา อาคาร HB 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น. สอบถาม โทร.083-5856064 

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการช่วยการค้นคว้าและวิจัย สนับสนุนการวิจัย  บริการ Journal Selector  และบริการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  กรุณาติดต่อสำนักงานเลขานุการ (โทร. 053-94-4506) เพื่อนัดหมายล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

บริการยืม-คืนทรัพยากร

สมาชิกห้องสมุดสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

บริการสนับสนุนการวิจัย

บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานวิชาการ บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย และบริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

บริการสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุด สำนักหอสมุดได้เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุด โดยจัดแบ่งประเภท ดังนี้ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคคลภายนอก และศิษย์เก่า 

โรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมและให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยให้บริการทางทันตกรรมขั้นปฐมภูมิ และเป็นหน่วยงานรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเขตภาคเหนือตอนบนในการให้บริการทางทันตกรรมขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ให้การรักษา แบ่งเป็น 2 งาน คือ งานสำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม และงานบริการผู้ป่วย

เปิดให้บริการ จ.-ศ. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30-16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 053-944431

ลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบลงทะเบียนยานพาหนะ เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ (บัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย) : 053941494

วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ (Journal of Communication and Integrated Media)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 โดยผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวข้อง

สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน สามารถติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน โทร. 0 5394 2705 ต่อ 106

อ่านวารสาร คลิก

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences) รับพิจารณาบทความวิชาการ และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences) จัดทำเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบตีพิมพ์ (Print) ได้เริ่มจัดทำในปี 2546 และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558)

ISSN 1685-9723 (Print) และ ISSN 2586-9604 (Online)

http://www.law.cmu.ac.th/research/cmujlss/

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI Tier 1) ตั้งแต่ปี 2560

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจพิเศษ (Special test) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่

1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Clinic)
2. คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology Clinic)
3. คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Clinic)
4. คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด (Physical - Hydro Therapy Clinic)

เข้าสู่เว็ปไซต์ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คลิก

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายแก่สังคม


เป้าหมาย

บริการวิชาการทางกฎหมายโดยการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือทางกฎหมาย


โครงการสร้างการดำเนินงาน

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย แบ่งเป็น 4 ศูนย์ย่อย ตามภาระกิจต่างๆ ได้แก่

  1. ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  2. ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม
  3. ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
  4. ศูนย์กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร / โทรสาร 053-942920
http://www.law.cmu.ac.th/lasc/

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นศูนย์ที่เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ธุรกิจเอกชน มีความเป็นเลิศ (Excellent Centre) ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างครบวงจร 

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ให้บริการด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัย การค้นคว้าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และต้นแบบต่างๆ ไปใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อันจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ

การให้บริการในปัจจุบัน
1. วิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ
ให้บริการแก่องค์กรของรัฐและเอกชนในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ในด้านเคมี ชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา และเตรียมการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2. บริการจัดอบรม (Trianing)
ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป อาทิ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรภาคเอกชน และอุตสาหกรรม

3. บริการงานด้านนวัตกรรม
รับผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

4. บริการด้านการจัดจำหน่าย จำหน่าย Stub ทองเหลืองสำหรับงาน SEM
จำหน่ายกล้าเชื้อเตมเป (Tempe)

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีอาคารปฏิบัติการกลาง (Central Science Laboratory)

ที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยวิจัยควอนตัม และโครงการ Science Start up ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานวิจัยออกไปสู่ภาคธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ตามความต้องการของสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพของการวิจัย อันจะนำมาซึ่งการผลิตผลงานเพื่อรับใช้สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อาคารปฏิบัติการกลางเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เครื่อง คือ
NMR 500 MHz (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer)
XRD (X-ray Diffractometer)
SC-XRD (Single Crystal X-ray Diffractometer)
SEM (Scanning Electron Microscope)
FIB (Focus Ion Beam)

ชั้น 2 Quantum Research Unit ห้องวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

ชั้น 3 Science Startup Initiative Project
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ดำเนินการให้บริการ Science Startup Company ตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 12 เพื่อตอบสนองการวิจัยและบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความร่วมมือด้านวิจัยกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วม 3 บริษัท

ติดต่อใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ได้ที่
http://www.stsc.science.cmu.ac.th
https://www.facebook.com/stsccmu
โทร. 053-943397, 053-941971 
แฟกซ์. 053-892275 
อีเมล : stsccmu@gmail.com

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ให้บริการด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัย การค้นคว้าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และต้นแบบต่างๆ ไปใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อันจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ

การให้บริการในปัจจุบัน
1. วิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ
ให้บริการแก่องค์กรของรัฐและเอกชนในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ในด้านเคมี ชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา และเตรียมการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2. บริการจัดอบรม (Trianing)
ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป อาทิ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรภาคเอกชน และอุตสาหกรรม

3. บริการงานด้านนวัตกรรม
รับผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

4. บริการด้านการจัดจำหน่าย จำหน่าย Stub ทองเหลืองสำหรับงาน SEM
จำหน่ายกล้าเชื้อเตมเป (Tempe)

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีอาคารปฏิบัติการกลาง (Central Science Laboratory)

ที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยวิจัยควอนตัม และโครงการ Science Start up ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานวิจัยออกไปสู่ภาคธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ตามความต้องการของสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพของการวิจัย อันจะนำมาซึ่งการผลิตผลงานเพื่อรับใช้สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อาคารปฏิบัติการกลางเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เครื่อง คือ
NMR 500 MHz (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer)
XRD (X-ray Diffractometer)
SC-XRD (Single Crystal X-ray Diffractometer)
SEM (Scanning Electron Microscope)
FIB (Focus Ion Beam)

ชั้น 2 Quantum Research Unit ห้องวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

ชั้น 3 Science Startup Initiative Project
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ดำเนินการให้บริการ Science Startup Company ตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 12 เพื่อตอบสนองการวิจัยและบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความร่วมมือด้านวิจัยกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วม 3 บริษัท

ติดต่อใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ได้ที่
http://www.stsc.science.cmu.ac.th
https://www.facebook.com/stsccmu
โทร. 053-943397, 053-941971 
แฟกซ์. 053-892275 
อีเมล : stsccmu@gmail.com

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ศูนย์วิจัยฯ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลนีทางด้านการเกษตรที่ดี และเหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัย และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สามารถแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยลดความเสียหายทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

"เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน "

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

"เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน "

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

"เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน "

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

"เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน "

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

"เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน "

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

"เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน "

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

มุ่งเน้นการวิจัยบนที่สูงเชิงสหสาขาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์เชิงธุรกิจ และเป็นศูนย์ที่สามารถพึ่งตนเองได้ 

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสำหรับเร่งรัดกระบวนการทางความรู้ด้านภาษา ด้วยวิธีการสอนที่น่าสนใจและดึงดูดสำหรับผู้เรียน