ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Persistence of passive immunity in calves receiving colostrum from cows vaccinated with a live attenuated lumpy skin disease vaccine and the performance of serological tests ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 21 May 2024)

21 พฤษภาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Persistence of passive immunity in calves receiving colostrum from cows vaccinated with a live attenuated lumpy skin disease vaccine and the performance of serological tests ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published : 21 May 2024) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI tier 1 (Journal Impact factor 3.2), SJR Quartile 1, Scopus Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2024.1303424/full

งานวิจัยเรื่อง Persistence of passive immunity in calves receiving colostrum from cows vaccinated with a live attenuated lumpy skin disease vaccine and the performance of serological tests มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ของระดับภูมิคุ้มกันจากแม่โคต่อโรคลัมปี สกินในลูกโคนมที่เกิดจากแม่โคที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคขณะตั้งท้อง
แกลลอรี่