คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์
ปณิธาน

คณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้
"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิฃาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศชาติโดยรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้ที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม"

ปรัชญา

"วิทยาศาสตร์ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป"

วิสัยทัศน์

"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยที่เป็นเลิศ
3. การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

ค่านิยม : sCi

s  Scientific Management   บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
C Customer and Valued-People Focus   มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
i  Institutional Learning  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 36 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ รวม 32 อาคาร โดยดำเนินภารกิจ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ในด้านการผลิตบัณฑิตได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะแรก จำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ในปีการศึกษา 2517 คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะแรกที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปิดจำนวน 8 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ การสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร์ และในปีการศึกษา 2532 เป็นคณะแรกที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเริ่มเปิดจำนวน 3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา และธรณีวิทยา

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2513
2. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ชื่นตระกูล พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2521
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ศรีโยธา พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
4. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2533
5. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ กลั่นกลิ่น พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
6. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548
8. รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560
10. ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

ข่าวและผลงานเด่น

End of content