• นักศึกษาเก่า


  ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าและประสานงานกับนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ

  ตามนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่า ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ...

 • นักศึกษา


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการเปิดให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา จำนวน 43,443 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558) ซึ่งมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร จำนวน 305 คน ปริญญาตรี จำนวน 34,655 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 คน ปริญญาโท จำนวน 6,902 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จำนวน 263 คน และปริ...

 • บุคลากร


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 11,437 คน จำแนกเป็น
  - ข้าราชการ 1,352 คน
  - พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 4,446 คน
  - พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) 4,697 คน
  - ลูกจ้างประจำ...

 • ผู้สนใจเข้าศึกษา


  การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี 3 รูปแบบดังนี้

  -การรับนักศึกษาจากส่วนกลาง Admissions จำนวน 30 % ของจำนวนรับทั้งหมด
  -การรับนักศึกษาจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตา) จำนวน 50 %ของจำนว...

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300