ประธานสภาพนักงาน

Chairman of Employee Council

คุณ บุญเลิศ แก้วใส

ประธานสภาพนักงาน

รองประธานสภาพนักงาน

Vice President of Employee Council
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นธการกิจกุล
รองประธานสภาพนักงาน
คุณ วสุ ละอองศรี
รองประธานสภาพนักงาน