CMU Account


บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น CMU Mail , Wi-Fi (Jumbo Net) , CMU e-Learning (KC-Moodle), CMU MOOC ,CMU VPN, Cloud , Office 365, Software License เป็นต้น ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน รวมไปถึงใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น นักศึกษาทุกคนจำเป็นจะต้องมี CMU Account  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  https://account.cmu.ac.th/