อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิดชูเกียรติ "นักวิจัยแกนนำ ปี 2562"

20 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ 2562 จาก สวทช. ประจำปี 2562 ตั้งเป้าหาวิธีป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจและสมองที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจากเคมีบำบัด เพื่อให้เป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อหัวใจและสมอง อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดดีขึ้นในอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสรีวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบจากเคมีบำบัดต่อหัวใจและสมอง,ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ม.ธรรมศาสตร์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตเทคโนโลยี ในงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรมคอนกรีตก่อสร้าง และ ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ม.เทคโนโลยีสุรนารี นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมถนน ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมออกแบบถนน เพื่อให้นักวิจัยแกนนำที่มีศักยภาพสูง เกิดการรวมกลุ่มทำวิจัยที่เข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย ที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม พร้อมยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย


โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานในงานแถลงข่าว และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัย ประจำปี 2562 ในปีนี้ทาง สวทช. ได้คัดเลือกสามผู้เชี่ยวชาญระดับแกนนำของประเทศเป็นผู้ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือก คือ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม สาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) และ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2552 และ 2555 และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555, นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556, บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 (เป็นครั้งที่ 2) ได้งบวิจัย 20 ล้านบาทอีกครั้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพความสามารถสูง ที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำติดต่อกันถึง 2 ครั้ง ซึ่งทุนนักวิจัยแกนนำนี้ถือได้ว่าเป็นทุนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ให้กับนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับนานาชาติ และต้องมีทีมวิจัยที่เข้มแข็ง


ทั้งนี้ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย, นวัตกรรม, ยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม ตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรม อโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กทม.

ข้อมูลโดย : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์
แกลลอรี่