นักศึกษาปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD จากงานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17


ผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) โดย ทพญ. สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD, DOCTORAL STUDENT/POSTDOCTORAL – RESEARCH FELLOW/SCIENTIST CATEGORY จากการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 โดย ทพญ. สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล ได้รับรางวัล จากผลงานวิจัย เรื่อง “Effects of Biotic Supplementations on Jawbone Properties in Obese-Insulin Resistant Rats” ซึ่งผลงานวิจัยเรื่องนี้มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของงานวิจัยฯ

แกลลอรี่