นักศึกษาปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD

14 สิงหาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD จากงานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17


ผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) โดย ทพญ. สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD, DOCTORAL STUDENT/POSTDOCTORAL – RESEARCH FELLOW/SCIENTIST CATEGORY จากการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 โดย ทพญ. สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล ได้รับรางวัล จากผลงานวิจัย เรื่อง “Effects of Biotic Supplementations on Jawbone Properties in Obese-Insulin Resistant Rats” ซึ่งผลงานวิจัยเรื่องนี้มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของงานวิจัยฯ

แกลลอรี่