สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ประติมากรรม

14 มกราคม 2563

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ประติมากรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของสาขาฯ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่