นักศึกษาปริญญาเอก CERT CENTER รับรางวัล จากการประชุม AAIC 2019

14 สิงหาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาเอก จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากงานประชุม Alzheimer’s Association International Conference (AAIC 2019) ที่ Los Angeles, USA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2562

นางสาวนภัสสรณ์ ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Student Poster Competition Winner จากผลงานวิจัยเรื่อง “Gut dysbiosis initiates metabolic disturbance, cognitive decline, and microglial hyperactivity in high-fat-diet-induced obese rats” จากงานประชุม Alzheimer’s Association International Conference (AAIC 2019) ที่ Los Angeles, USA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2562
สมาคม Alzheimer’s (AAIC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นใน 4 สาขา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นจากผลงานของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก รางวัลสาขาละ 1 รางวัลเท่านั้น โดยนางสาวนภัสสรณ์ ไชยสิทธิ์ ได้รับรางวัลในสาขา Basic and Translational Science และเป็นรางวัลเดียวที่ผู้รับมาจากมหาวิทยาลัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (ที่เหลืออีก 3 รางวัลเป็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอเมริกาทั้งสิ้น) และที่สำคัญ คือ มาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลงานวิจัยเรื่องนี้มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก ทั้งนี้บทคัดย่อผลงานวิจัยนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Alzheimer's & Dementia ซึ่งมี Impact factor = 12.740
แกลลอรี่