นักศึกษาปริญญาเอก CERT CENTER รับรางวัล จากการประชุม AAIC 2019

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาเอก จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากงานประชุม Alzheimer’s Association International Conference (AAIC 2019) ที่ Los Angeles, USA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2562

นางสาวนภัสสรณ์ ไชยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Student Poster Competition Winner จากผลงานวิจัยเรื่อง “Gut dysbiosis initiates metabolic disturbance, cognitive decline, and microglial hyperactivity in high-fat-diet-induced obese rats” จากงานประชุม Alzheimer’s Association International Conference (AAIC 2019) ที่ Los Angeles, USA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2562
สมาคม Alzheimer’s (AAIC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นใน 4 สาขา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นจากผลงานของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก รางวัลสาขาละ 1 รางวัลเท่านั้น โดยนางสาวนภัสสรณ์ ไชยสิทธิ์ ได้รับรางวัลในสาขา Basic and Translational Science และเป็นรางวัลเดียวที่ผู้รับมาจากมหาวิทยาลัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (ที่เหลืออีก 3 รางวัลเป็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอเมริกาทั้งสิ้น) และที่สำคัญ คือ มาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลงานวิจัยเรื่องนี้มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วย Neurophysiology ของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก ทั้งนี้บทคัดย่อผลงานวิจัยนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Alzheimer's & Dementia ซึ่งมี Impact factor = 12.740
แกลลอรี่