พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 15 แห่ง

24 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 15 แห่ง โดยมี ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ เลขานุการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายก ผู้บริหาร ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 15 แห่ง ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างเครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม หาแนวทางความร่วมมือดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษาด้านสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่