ต้อนรับอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

8 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และนายฌอน โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ทางรัฐบาลสหรัฐอมริกา โดยกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ซึ่งได้สนับสนุนการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์บ้านและยุ้งข้าวล้านนาโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นจากไม้ จำนวน 11 หลัง รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่ช่างฝีมือล้านนารุ่นใหม่ในท้องถิ่น และเป็นการแสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งของสหรัฐอเมริกาต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งเป็นผลมาจากมิตรไมตรีระหว่างกันที่ยาวนานถึงสองศตวรรษ และยังเป็นการเฉลิมฉลองสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ และภาคเหนือของไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาไว้ให้ลูกหลานสืบไป
แกลลอรี่