แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program)

7 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางหลักการ การบริหารในด้านการเงิน/การคลัง/พัสดุ ด้านบุคลากร ด้านแผนงาน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริหารความขัดแย้ง ด้านกฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์กรในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารระหว่างผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารใหม่จึงมีความสำคัญและความจำเป็น อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทั้งในด้านหลักการบริหารและการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางการจัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาในเชิงรุก เพื่อให้การบริหารองค์กรของผู้บริหารส่วนงานเป็นไปอย่างราบรื่น และผู้บริหารส่วนงานสามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตน โดยมีผู้บริหารส่วนงานจาก คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา คณะพยาบาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมโครงการฯ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี บรรยายเรื่อง การบริหารส่วนงานในมหาวิทยาลัย บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่อง การบริหารในด้านการเงิน/การคลัง/พัสดุ และอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่องกฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 6 - 7 และวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่