มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) จากสถาบัน BSI

6 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) จากสถาบัน BSI สำหรับศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณบุคลากร ใจดี General Manager - Sales and Marketing จาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institution (BSI) เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


       การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เทียบเท่าระดับสากล ถือเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ยกระดับความสามารถในการเรียนการสอน และการวิจัย (Digital Learning) ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) รวมทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย

      สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2557 สำนักฯ ได้ให้บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เข้าให้คำปรึกษา ฝึกอบรม เพื่อดำเนินการ จัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) โดยการวางแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูล และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ของศูนย์ข้อมูลกลาง ตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และในปี พ.ศ. 2562 สำนักฯ จึงได้ขอรับการตรวจประเมินจากสถาบัน BSI ผู้ได้รับสิทธิ์ในการตรวจประเมินมาตรฐาน (Certified Body) จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 โดยมีขอบเขตครอบคลุมศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย.

แกลลอรี่