กิจกรรม Workshop ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยด้วยการทำ Foresight ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13

26 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ และกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม Workshop ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยด้วยการทำ Foresight ครั้งที่ 1 ณ ห้อง The Brick X ชั้น 1 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี และประธานคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ภายในกิจกรรมให้คณะทำงานได้ร่วมกันกวาดและจับสัญญาณประเด็นภาพอนาคตที่สำคัญของมหาวิทยาลัยใน 5-10 ปี และเพื่อให้ได้ฉากทัศน์ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 ต่อไป
แกลลอรี่