ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท "คณาจารย์ประจำ" และ "พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ" ประจำปี 2563

8 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท "คณาจารย์ประจำ" และ "พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ" ประจำปี 2563

- ตรวจสอบสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันที่ 3-10 กรกฎาคม 2563 

- ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านระบบการเลือกตั้งออนไลน์ CMU-eVote ผ่านทาง https://evote.cmu.ac.th ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 16.00 น. 

"มาร่วมเป็นพลังสำคัญ สร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านการเลือกตั้ง"

แกลลอรี่