ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)

26 มีนาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางสำนักงานวิทยาลัย ขอเลื่อนการจัดสอบสัมภาษณ์พนักงานในตำแหน่งดังกล่าวในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน

ส่วนวันและเวลาการสัมภาษณ์ดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แกลลอรี่