IPv6 Award 2018

11 มิถุนายน 2562

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Internet Protocol version 6 (IPv6) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบใน IPv4 ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ส่งเสริมและติดตามผลการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 โดยบริการทั้งหมดต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80% ภายในช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน สำนักงานฯ จึงจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 IPv6 Awards 2018


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 27 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS, Mail และ Web โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และบริการที่รองรับ IPv6 ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แกลลอรี่