4 หน่วยงาน มช. ผ่านการคัดเลือกโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่
1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร
แกลลอรี่