งานวันชื่นชุมนุม ชกว.มช. ครั้งที่ 10

27 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "งานวันชื่นชุมนุม ชกว.มช. ครั้งที่ 10" เพื่อแสดงความกตเวทิตาแด่คณาจารย์ผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ และต้อนรับสมาชิกชมรม ชกว.มช. ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน 
แกลลอรี่